Nesulaikomas perfekcionistas Fabio iš Sicilijos

PaskelbÄ—: Algirdas | November 10th, 2010

Ilgai Sicilijos vynas buvo laikomas senovišku: perdaug r?gš?iu, perdaug aitriu, perdaug šiurkš?iu, perdaug sunkiu – taigi paprastu. Užtat jis buvo pigus. Šiauresni? šali? vyndariai pirko j? dideliais kiekiais, kad t? tiršt?, sunk? vyn? panaudot? savo vyno gerinimui. Sicilijos vyndariui buvo svarbu padaryti kuo daugiau to pigaus vyno, kad pragyventi.

Antroje XX amžiaus pus?je Italijos vyndaryst?je prasid?jusios permainos neap?jo Sicilijos. Pirmasis jas prad?jo prad?jo grafas Liucijus Tasca d’Almerita, 1973 m. padar?s vyn? Rosso del Conte. Dabar Sicilijoje daug geros kokyb?s vyn?. Keli vyndariai yra tikri perfekcionistai. Mano draugas Fabio Sireci – vienas iš j?.

Iš senelio ir t?vo jis paveld?jo ?k? „Feudo Montoni“ Camarato provincijoje šiauriau Agridžento, galima sakyti, Sicilijos viduryje. Aplankiau j? pavasar?, kai žiema dar steng?si užsib?ti.

„Feudo Montoni“ vynuogynai

Prie j?ros buvo šil?iau, bet Camarato kalvose p?t? šaltas v?jas. Vienoje iš per?j? gul?jo šviežias sniegas. Vis d?lto žol? žaliavo, kažkas band? žyd?ti, kalvose gan?si avys.

Vienos kalvos virš?n?je, 700 metr? virš j?ros lygio, stovi senoviniai gelsvai rusvi pastatai. Tai Feudo Montoni, o aplinkui jo valdos, gerai matomos nuo kalvos. Fabio priklauso 73 hektarai žem?s. Dirvožemis – molis ir sm?lis. Ne visa žem? atiduota vynuogynams. Fabio augina daug gr?dini? kult?r?. Kad gerinti žem? ir kad gauti pajam?. Vynuogynai ir vyno darymas neduoda tiek pajam?, bet atima daugiau širdies.

Šaltas v?jas ir lietus veja mus ? vid?, ? baglio. Baglio – tai tipiškas senovinis sicilietiškas ?kis, dvarelis. Jo visi statiniai sujungti ? keturkamp? pastat? su dideliu keturkampiu vidiniu kiemu ir ?važiavimo vartais. Atrodo kaip nedidel? pilis. Fabio didžiuojasi, kad jo baglio ?kurtas XV amžiuje, 1464 m. Šios žem?s nuo senov?s buvo norman? karali? ir didik? valdos, v?liau bažny?ios kunigaikš?i?. Fabio senelis Don Rosario nupirko ?k? iš Katanijos kardinolo.

Jeigu ?k? vald? didikai, pasaulie?iai ir dvasiškiai, aišku, kad nuo senov?s ?ia buvo daromas vynas. Išlik?s dokumentas, kuriame popiežiaus agronomas Andrea Bacci 1595 m. vertino Feudo Montoni vyn? taip: “…labai stiprus raudonas vynas, malonaus aromato ir skonio, tinkamas ilgam laikymui”.

Vynuog?s, iš kuri? buvo daromas tas vynas, yra išlik?. Ne tie patys vynmedžiai, aišku, bet ta pati veisl?. Tai garsioji sicilietiška veisl? Nero d’Avola. Iš jos Fabio daro raudon? vyn?. Nero d’Avola auginama daug kur Sicilijoje, ta?iau tai nereiškia, kad visi vynmedžiai vienodi. Veisl?je yra skirting? klon?. Garsiausias Italijos enologas Giacomo Tachis sako, kad Fabio klonai skirtingi nuo kit?. Tad jau vien d?l to jo vynas skiriasi nuo kit?, padaryt? iš Nero d’Avola. Ta?iau tai tik viena priežastis, ne pagrindin?. O pagrindin? tai, kad Fabio perfekcionistas, nes nori daryti tik puik? vyn?. Kad pasiekt? š? tiksl?, jis remiasi savo filosofija, principais ir naudoja daug priemoni?.

Toliau

Temos