Nuostabioji senoji statin?

PaskelbÄ—: Algirdas | February 26th, 2012

Ji yra tikras mano r?sio papuošalas ir pasididžiavimas. Vyno buteliai žvelgia ? j? su didele pagarba. Nors ant buteli? matosi solidžios etiket?s, vistiek butelis – tai ne statin?. Statin?s stori ?žuoliniai šulai, galingi geležiniai lankai krinta ? ak?, savaime ?kvepia pagarb? ir neju?iomis traukia rank? paliesti, paglostyti. Nors tai ne didžiul? statin?, net ne tradicin? barrique, o maža statinait?. Kas kad maža – keldamas turiu ?sitempti.

Gal tie vynai ir nor?t? atsidurti statin?je. Bet aš negaliu jiems to leisti. Šiaip jau vynui br?sti statin?je tinka. Bet ? ši? ?pyl?s vyn? sugadin?iau. Negalima vynui naudoti alaus statini?. O šioji kaip tik yra alaus statin?, ir alui buvo naudojama daug met?, kad ir ne intensyviai.

Mes Lietuvoje vyno darymo tradicij? neturime. O jeigu žmon?s ir pasidarydavo vaisi? – uog? vyn? iš serbent? ar obuoli?, tai statin?se nebrandindavo; tam naudojo stiklainius ir butelius. Statines naudodavo alui.

Mano t?vas m?go ir mok?jo pasidaryti alaus. Ne kasdienai dar?, tik šeimos švent?ms. Tuoj po karo atsi?stas ? Klaip?d? dirbti prie geležinkelio nor?jo ir ?ia gyventi kaip gimtoje Žemaitijoje. Tod?l ?m? žvalgytis tinkamos statinait?s.

Pirmomis dienomis po karo, kai miestas buvo tuš?ias, gal?jai viso ko rasti nepriži?rimose ?mon?se ar butuose. Juk klaip?die?iai 1945 met? sausyje apleido miest? labai staigiai, b?gdami nuo Raudonosios armijos. Raudonarmie?iai, ieškodami karo grobio – verting? daikt?, ?jo per namus ir kai kur rasdavo palikt? net padengt? stal?. Kelis m?nesius, kol miestas pamažu užpild? nauji gyventojai, atvežti iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, net Vidurin?s Azijos ir Kaukazo, bei atkelti ar savanoriškai atvyk? iš vis? Lietuvos etnografini? region?, gal?jai klajoti po namus ir rinktis kas reikalinga. Niekas nesitik?jo, kad pab?g? gyventojai besugr?š.

Bet kai t?vas atvyko ? Klaip?d?, jau buvo kitas laikas, kai apgyvendintame mieste nusistov?jo tvarka, kuri? palaik? milicija ir kariuomen?. Visur antspaudai ant dur?. Nebeisi ieškoti, ko nepamet?s.

Tik statin?s vistiek reik?jo. Krautuv?se j? nebuvo, tai akys nukrypo ? alaus darykl? dabartin?je Šauli? gatv?je. Mes gyvenome netoli jos. Žaisdami vaikai kartais užlipdavome ant sand?liuk?, gyventoj? pastatyt? prie jos m?rin?s tvoros. Sand?liukuose laik? kur?, rakandus, o kai kas ir gyvulius: karves, ožkas, kiaules; paukš?ius: vištas ir ž?sis, dar triušius. K? padarysi – viskas buvo su kortel?m, tad miestie?iai steng?si prasimanyti daugiau maisto.

Taigi ant t? sand?liuk? užlip? pamatydavome alaus daryklos tvoros virš?. Kas neapsiži?r?j?s paband? ant jo užlipti – atsimin? t? labai ilgam. Mat, tvoros viršuje buvo ?m?rytos buteli? duženos, tik ir laukian?ios lipan?i?j? rank?. Alaus darykla saugojosi pl?šik? ir vagi?. Nežinau, ar tai buvo naujas išradimas, ar jau prieš kar? naudotas. Bet efektyvus. O už tvoros vyko gyvenimas. Mat?si darbininkai, vaikštin?jo kareiviai. Atvažiuodavo sunkvežimiai, kažk? atveždavo ir išveždavo. Kieme mat?si ir statini?.

Nežinau, kaip ten buvo iš tikr?j?. Bet gird?jau, kad geriausia to meto valiuta – kaimiški lašiniai labai patiko kareiviams ir nuties? keli? statinaitei atried?ti pas mus. Nuo to laiko ir naudojame j?. Ant jos dugno matosi išraižytos šios raid?s ir skai?iai. K? jie reiškia?

                               5881 MOB

                                   22 L

                                   1

                                  D R

                                   3

                           Memeler Ostquell Brauerei

Išsiaiškinau, kad ji priklaus? kompanijai, kuri ?kurta Klaip?doje 1871 m. ir vadinosi „Memeler Aktien Brauerei“. Kompanija veik? ir po I-jo pasaulinio karo, ir Lietuvai už?mus Klaip?dos krašt?. Etiket?se raš? ir lietuvišk? pavadinim? „Klaip?dos Akcinis Bravoras“. Savininkai buvo žydai. Ant porcelianini? butelio kamš?i?, nors ne ant vis?, šviet? Dovydo žvaigžd?. Matyt, Hitleriui prijungus krašt? prie reicho, 1940 m. savininkai pasikeit? ir kompanija pakeit? pavadinim? ? „Memeler Ostquell-Brauerei GmbH“. Kod?l „Ostquell“ –Ryt? šaltinis?

Klaip?doje buvo ir kitas bravoras, priklausantis 1896 m. ?kurtai kompanijai „Böhmisches Brauhaus Aktien Gesellschaft“ (po to „Böhmisches Brauhaus Krüger & Co.“) su b?stine Liepojos gatv?je. Ar jai priklaus? gamybin?s patalpos K?li? vart? gatv?je?

Po karo iš abiej? bravor? išaugo alaus darykla „Švyturys“.

Senoji statin?Vadinasi, statin?s amžius prasid?jo ne anks?iau, negu 1940 m., o gal ir v?liau. ?domu, kur ji padaryta, iš kokio ?žuolo. Ar kas nors žino tai apie ? Jeigu mums ji pateko 1946 m., tai buvo nedaug naudota bravore, o pas mus dar mažiau. Gal jai ne?domu gyventi pas mane be jokios veiklos? Koks bus jos tolimesnis likimas?

Kiek ta statin? mat?! ?domu, k? ji labiausiai atsimena? Kiekvien? vasar? iškeliu j? iš r?sio ? sod? pasišildyti, pakv?puoti gaiviu oru. Tegul senol? m?gaujasi prisiminimais, kol sugalvosiu k? su ja daryti.

Temos