Kam pigiai brangi? gard?si??!

PaskelbÄ—: Algirdas | March 17th, 2012

V?l iš Italijos ateina žinia, kad prekybininkai turi švieži? trum?. Š? kart? tai tik vienas baltas trumas (Tuber Magnatum Pico), bet tikrai didelis. Jo svoris – 260 gram?. Paprastai labai gerais laikomi vidutin?s bulv?s dydžio trumai. Šitas kur kas didesnis. Bet parduodamas tikrai pigiai – kaip vidutin?s bulv?s dydžio. Toki? kaina – apie 4 000 eur? už kilogram?. Bet mums si?lo tik už 2 800 eur?. Tai iš ties? pigu. Kod?l tas milžinas parduodamas taip pigiai? Tod?l, kad jis tik vienas. Jei b?t? toki? kilogramas, kainuot? apie 6 000 eur?. Nes baltieji Albos trumai, kaip ir juodieji Perigord trumai, laikomi geriausiais pasaulyje. Juodieji itališki žiemos trumai (Tuber Melanosporum Vitt.) kainuoja nuo 1 100 eur? už kilogram?. Rudenini? trum? (Tuber Unsinatum Vitt.) kaina žemiausia – 450 eur?.

trumaiPirm? kart? trumus pama?iau didel?je maisto parodoje Italijoje. Ten buvo mokamos ?vairi? produkt? degustacijos. Pirkti biliet? ? triufeli? degustacij? nesiryžau – bilietas kainavo 140 lit?. Ta?iau iš?jo taip, kad buvau pakviestas ? j? be bilieto. Išklaus?me paskait?l?, apži?r?jome, pa?iupin?jome ir pauost?me šviežius baltuosius triufelius iš Pjemonto, pasim?gavome j? nepaprastu aromatu. Vis laukiau, k? gi ragausime: žali?, kept? ar virt? triufel?. Bet degustacija baig?si taip ir neparagavus. Likau kaip mus? kand?s. O tie, kas mok?jo 140 lit?, neatrod? nepatenkinti. Jie žinojo – jei b?t? ragav?, b?t? mok?j? daug daugiau. Trum? brangumas – tikra mistika! Sevriugos ikrai fantastiškai brang?s, bet trumai – pats brangiausias gard?sis pasaulyje.

Kas tai, kad taip brangu? Iš kur jie?

J? kilm? taip pat mistiška. Nuo senov?s iki pat XIX amžiaus niekas nesugeb?jo paaiškinti kaip jie atsiranda. Teofrastas tys šimtai met? prieš m?s? er? ir Plutarchas m.e. pradžioje vienodai aiškino, kad jie randasi per audr?, kai griaustinis tranko žaibus ? žem?. Viduramžiais j? ?vaizdis pablog?jo, bet mistikos padaug?jo: neaiški? kilm? lengviausia buvo paaiškinti velnio darbu. Kas gi nor?jo, bent jau viešai, b?ti siejamas su velniu? Trumams tai tur?jo išeiti ? naud?, nes pad?jo nevaržomai daugintis. Užtat Renesanso laikais smaguriai atsigavo! Aišku, trumus, kaip ir kitus gard?sius, išpopuliarino Liudviko XIV Saul?s dvaras. Kaip visada, malonum? ieškan?iame dvare jiems priskirtos didel?s afrodiziako galios.

Tik XIX amžiuje prad?ta suprasti, kad jie yra grybai, tik augantys žem?je. ?žuolynuose, lazdynuose, buko ir kašton? girait?se jie užauga tarp t? medži? šakn? ir nugyvena savo gyvenim? po žeme, nematydami saul?s. Jie auga nuo 15 iki 30 centimetr? gilumoje. Geriausia vieta – kalv? šlaitai ir švari miško paklot?, kad saul?s spinduliai ?šildyt? žem?. Dirvožemis b?tinai kalkinis.

Mokslininkai suskai?iavo pasaulyje 70 trum? veisli?, o Europoje 32. Apenin? ir Pir?n? pusiasaliai, Piet? Pranc?zija, Šiaur?s Balkanai – ne vienintel?s j? augimviet?s Europoje. Lietuvoje auga trumo giminaitis baltasis god?nas (Choiromyces meandriformis). Tai kod?l jie pasakiškai brang?s, jei toks platus augimo arealas? Priežastis paprasta – jie nebeauga taip, kaip anks?iau. Intensyvi žemdirbyst?, fungicid? ir kit? „cid?“ naudojimas, mišk? naikinimas trumams skelbia mirt?. O auginti dirbtinai nesiseka. Pasaulinis derlius sumaž?jo daug daug kart?. Dar XIX a. j? so?iai valg? ir ponai, ir valstie?iai. Dabar valgo tik turtuoliai.

Didžiausias kada nors rastas trumas buvo baltas 2 520 gram? milžinas. J? 1953 metais Albos apylink?se rado Džiakomas Mora. Vienas pranc?zas iš jo nupirko š? triufel? už 3 000 svar? sterling? ir padovanojo JAV prezidentui H. Trumenui, kuris nelabai žinojo k? su juo daryti.

Paskai?iuokite, kiek jis kainuot? dabar.

Nenuostabu, kad trum? medžiokl? yra azartiškas užsi?mimas. Medžiokl? d?l to, kad ieškoti padeda šunys. Juk žmogus nei mato po žeme, nei užuodžia. Ne vienas vedasi po kelis šunis. Kada, kur – visa tai laikoma paslaptyje. Juk per sezon? galima užsidirbti pusme?io ar net met? pragyvenim?.

Ir man teko dalyvauti tokioje medžiokl?je. Vienas ital? milijonierius pad?jo – prikalbino trumautoj? „tartufieri“ pasiimti mane kartu, sumok?jo jam už tai. Net sutar?, kad pirmas rastas trumas bus mano. Kaip tur?jau jaustis? Klausimas k? daryti su trumu – suvalgyti ar parduoti – k?l? adrenalin?. Nor?josi ir to, ir to. Kaip dažnai mintyse daliname dar nepagaut? bried?!

Bet išoriškai viskas atrod? ramiai. Tyliai vaikštin?jome po šviesi? pamišk? su šunim, kuris daugiau b?giojo, negu uost?. Tik kartais imdavo atidžiai ir pedantiškai uostin?ti kok? maž? plotel?. Ne… ne… ne. Einame toliau. Visai praaušo, sušilo, net ?dienojo. Mano trumas nutar? nepasirodyti, pasiliko dar br?sti. Taigi ir visi kiti. Kit? kart? neabejosiu k? daryti – nors kart? gyvenime galima sau leisti suvalgyti tiek pinig?. Tuo labiau, kad tai dar ne pinigai: mano krepšelis – ne turgus.

Turguje laukia perpirk?jai, laukia ir tie, kas suvalgys – vietiniai turtuoliai ir užsienio turistai. Trumai parduodami žem?ti, kad ilgiau išlikt? švieži. Jei nuplausi ir nuvalysi žemes, per dien? praras savo puik?j? muskuso aromat?. Ilgiau kaip penkiolika dien? švieži išlikti negali, pradeda gesti. Jei matai, kad neparduosi, reikia sušaldyti.

Trumai valgomi žali arba virti, kepti. Gryn? trum? valgyti gali tik turtuoliai. Šie smaguriai valgo šviežius žalius su sviestu. Tai laikoma gard?si? gard?siu. Labai skanus trumas išteptas ž?sies taukais ir atsargiai iškeptas pelenuose. Man taip valgyti neteko. Daugiausiai valgomas labai plonai supjaustytas, sutarkuotas, sutrupintas, padaže ar aliejuje. Kelis kartus valgiau patarkuotus ant makaron?, ant karšto patiekalo, plonai supjaustytus kaip garnyr? prie pagrindinio valgio.

Neteko gird?ti, kad Lietuvoje restoranuose b?t? patiekiami trumai. Jei kas tikrai žinote, kad yra patiekiami, malon?kite pranešti. Susidom?sime.

Pats pigiausias b?das – vartoti ne trumus, o jais aromatizuot? alyv? aliej?, krem? arba padaž?.Tas b?das naudojamas ir Lietuvos restoranuose, ir teikia malonum? valgytojams. O fantazija pad?s pajusti trum? burnoje.

Na, ir štai naujausia žinia:

It’s finally available our italian truffle BIANCHETTO – TUBER BORCHII VITT

The quotation for this week is 500 euro per kg.

Gal užsinor?jote? Abejojate? Na, dar turite laiko – j? bus iki balandžio pabaigos. Bet geriausia b?t? pasir?pinti Velykoms. Gal b?site pirmieji Lietuvoje trum? valgytojai. Išgars?site.

 

 

Temos