Austrai Lietuvoje

PaskelbÄ—: Algirdas | January 18th, 2010

Pastaraisiais metais Austrijos vynai labai s?kmingai pasirodo konkursuose ir vyno rinkose. J? s?kmei padeda ir energingas veržimasis ? tas rinkas.  Jau ?pratome, kad bent kart? per metus  Vilniuje b?na austrišk? vyn? pristatymas. Vyno verslo žmon?s, dalyvav? pristatyme, paprastai lieka  patenkinti vyn? kokybe.

D?ka aktyvaus ir nuoseklaus austr? ir lietuvi? darbo per kelis metus austriški vynai tapo matomi m?s? rinkoje. Austrijos prekybos biuro Vilniuje vadovas K?stutis Gal?za sutiko atsakyti ? klausimus apie tai.

Algirdas Pateckas:  Kaip kei?iasi austriško vyno vieta Lietuvos rinkoje?

K?stutis Gal?za: LR Statistikos departamento duomenimis 2007-ais metais iš Austrijos Respublikos buvo ?vežta beveik 4 t?kst. litr? vyno, kurio vert? siek? 104,2 t?kst. lit?. Bendrame beveik 11-os milijon? litr? ?vežto vyno kiekyje tai yra tik lašas j?roje. Bet austr? vyndariai niekada nepretendavo, nepretenduoja ir turb?t nepretenduos b?ti masinio produkto tiek?jais ir pagal pagaminamo vyno kiek? lygiuotis ? Pranc?zij?, Italij? ar Nauj?j? Pasaul? – tai ne?manoma nei praktiškai, nei teoriškai, o be to, niekam ir nereikalinga. Austrijos vidaus rinka labai s?kmingai suvartoja didži?j? dal? pa?i? pasigaminto vyno.

Nuotraukoje: K?stutis Gal?za.

Nuotraukoje: K?stutis Gal?za.

Austrijos prekybos atstovyb? prie Austrijos Respublikos ambasados visuomet dom?josi galimybe pristatyti austriškus vynus Lietuvos vyno m?g?jams, ieškojo ir toliau tebeieško  kontakt? su vyno importuotojais. Pirm?j? žingsn? ženg? „Bennet Distributors“, pasi?liusi rinkai nebrang? ir nepretenzing? „Lenz Moser“ vynin?s balt?j? ir raudon?j? vyn?. Deja, be aktyvaus pardavim? r?mimo ir tuomet menko Austrijos kaip vyn? gaminan?ios šalies žinomumo šiam vynui nebuvo lemta išlikti Lietuvos vyno rinkoje.

Tikras l?žis prasid?jo „Vyno klubui“ ?mus organizuoti kasmetines „Vyno dienas“. Jau pa?iame pirmajame renginyje 2006-ais metais Austrijai atstovavo vyndarys Heinz Heger, o nuo sekan?i? met? kiekvienose „Vyno dienose“ lankytojai gal?jo rasti Austrijos stend?, kuriame b?davo pristatoma per 50 ?vairiausi? vyn? iš vidutiniškai 8-i? Austrijos vyno ?ki?.

Tiesioginis ir netiesioginis Austrijos vyndari? dalyvavimas „Vyno dienose“ dav? vien? iš laukt? rezultat? – Austrija lietuviams tampa žinoma ne vien kaip muzikin?s kult?ros ir slidin?jimo kurort? šalis, ta?iau ir kaip ger?, unikal? ir stabilios kokyb?s vyn? gaminanti šalis.

A.P.: Kur daugiausiai parduodama – parduotuv?se ar HoReCa?

K. Gal?za: Austriški vynai randa savo viet? lietuviškose specializuotose vyno parduotuv?se, kuri? asortimentas n?ra susietas su kokia nors viena konkre?ia šalimi. Austr? vyndariai nei kaina, nei kokybe nepretenduoja ? masinio, prekybos centrams tinkan?io produkto gamyb?, tod?l vyno butikai yra pati tinkamiausia vieta mažmeninei prekybai austrišku vynu. Tokio gausaus austrišk? vyn? asortimento kaip „Vyno klube“ Lietuvoje daugiau niekur kitur nerasime – ši kompanija si?lo Lietuvos rinkai net devyneri? vyno gamintoj? iš Austrijos produkcij?. Keletas Vilniuje („Esse“) ir Palangoje („Gabija“) esan?i? restoran? ?siveža jiems patikusius austriškus vynus tiesiogiai. Pirmuosius savarankiškos veiklos metus skai?iuojanti „Gero vyno parduotuv?“ Vilniuje po 2009 m. vykusi? „Vyno dien?“ prad?jo bendradarbiauti su vyndariu Matthias Hager.

A.P.: Kokie austriški vynai daugiausiai parduodami? Iš koki? region??

K. Gal?za: Savaime suprantama, austriško vyno asortimente dominuoja baltasis vynas ir flagmanas – Austrijai b?dingiausia vynuog? Grüner Veltliner.  Taip pat galime rasti originalaus skonio vyn? iš Riesling arba Sauvignon Blanc vynuogi?. Austrijoje vyndaryste ver?iamasi šiaur?s rytin?je  bei rytin?je šalies dalyje. Pamin?tini tokie regionai kaip Žemutin? Austrija (Niederösterreich), Kamptalis (Kamptal), Vachau (Wachau), Noizydlerio ežeras (Neusiedlersee). Balatono ežero nuo Vengrijos skiriamame Burgenlande (Burgenland) dominuoja raudonieji vynai, kuri? taip pat gali ?sigyti Lietuvos vyno vartotojai.

A.P.: Kiek  austriško vyno kainos riboja pardavim? Lietuvoje?

K. Gal?za: Reikia pripažinti, kad austriško vyno pardavimus Lietuvoje vis? pirma riboja ne didel? kaina, o palyginus silpnas Austrijos kaip vyn? gaminan?ios šalies žinomumas visuomen?je.

Geras produktas negali b?ti pigus. Kainos mažmenin?je prekyboje prasideda nuo vidutiniškai 25 lit? už butel? – vyno m?g?jui tai nepasirodys didel? suma.

A.P.: A?i? už interviu. Linkime s?kmingai t?sti gerai prad?t? darb?.

Vienas atsakymas ÄŻ “Austrai Lietuvoje”

  1. Linas parašė:

    Sveiki, smagus straipsnis ir idialus prekes zinojimas – aciu! Tiesa galiu papildyti vezam ir mes ir tikrai nuostabu Austriska vyna su nepakartojamu kunu. Norincius papildyti savo skonio kolekcija mielai kvieciu bendrauti Austrijos Vyno Gerbeju Uzeigoje facebok.
    P.S. Prasau nepriimti tai kaip reklama, noriu testi p.K. Gal?za zodzius….-Reikia pripažinti, kad austriško vyno pardavimus Lietuvoje vis? pirma riboja ne didel? kaina, o palyginus silpnas Austrijos kaip vyn? gaminan?ios šalies žinomumas visuomen?je. Manau,tai pazintines keliones tesinys…

Temos