Jau Chianti Classico laikas!

PaskelbÄ—: Algirdas | January 20th, 2012

Galo NeroTaip nusprend? penkiolika Toskanos vyno ?moni?, daran?i? žinomiausi? pasaulyje itališk? vyn? – Chianti istorin?je jo gimtaviet?je, ir pasiunt? savo atstovus ? Baltijos šalis, kad j? gyventojams parodyt? savo pasididžiavim?. Žinoma, ir kad susirast? importuotojus. Pirmiausia tai buvo padaryta Vilniuje, restorane „Stikliai“. Pus? t? ?moni? jau buvo Vilniuje prieš por? met?. Kai kurios jau turi prekybos partnerius. Bet tur?ti daugiau visada neblogai, ar ne?

Šios ?mon?s veikia teritorijoje tarp Florencijos ir Sienos, kuri laikoma seniausia, kur daromas Chianti, tod?l vadinama Chianti Classico. Vynas Chianti Classico daromas iš vietin?s Sangiovese veisl?s (jos vyne turi b?ti minimum 80 %), kitos veisl?s gali b?ti itališkos ir tarptautin?s, tik raudonos. Vynas b?na dviej? stili?: lengvesnis ir ilgiau brandintas – Riserva, galingesnis, sunkesnis. Riserva paprastai daromas iš geresnio vynuogyno, kur ir derlius auginamas mažesnis, kad uogos b?t? labiau koncentruotos; brandinamas ne mažiau kaip 2 metus.

Degustacijoje kiekviena ?mon? rod? 2-3 vynus. Iš viso buvo patiekta 41 vyno etiket?. Atkreip? d?mes? tai, kad daug vyn? – net 19 – padaryta vien iš Sangiovese veisl?s. Matosi, kaip kei?iasi Chianti. Anks?iau Sangiovese b?tinai maišydavo su kitomis veisl?mis, net baltomis, kad sušvelnint? gana agresyv? Sangiovese skon?. Dabar tie net ir vien tik iš Sangiovese neagresyv?s, gerai suderinti. Darbas vynuogyne ir modernesn?s technologijos leidžia keisti vyn?. Anks?iau mes, lietuviai, Chianti mieliau g?r?me tik su valgiais. Dabar net ir gryn? Sangiovese mes jau gal?tume gerti ir vien?, ko italai, žinoma, nedaro. Bet vienas iš dalyvi? man išsak? savo apgailestavim?, kad Chianti savo skoniu art?ja prie pasaulinio vienodumo. Šioje degustacijoje iš tikr?j? radau du vynus, ne Riserva, kurie nustebino panašumu ? papras?iausius masinius vynus. Gomuryje iš karto pasijuto visiškai neb?dingas Chianti salsvumas, kuris prastina skon?, bet gali pasirodyti malonus atsitiktiniams vartotojams. Tad iš ties? vienodumo pavojaus esama. Ta?iau kiti 39 vynai buvo tipiški regiono vynai, kuriuos ?domu ragauti.

Reikia tik?tis, kad toskanie?iai susiras Lietuvoje daugiau importuotoj?. O iš Vilniaus jie išvyko ? Ryg? ir ? Talin?, padedami „NG Baltik”. (Daugiau informacijos: Natalija Kremeryt?, tel. +37065818459, n.kremeryte (@) ngbaltik.com)

Išvyko su savo buteliais, pažym?tais  juodo gaidžio atvaizdu. Tai Galo Nero – Chianti Classico Konsorciumo, jungian?io 570 vyno ?moni? ir gaminan?io 265 000 hektolitr? vyno, ženklas. Tai tas gaidys, kuris viduramžiais l?m? Florencijos pergal? prieš Sien? d?l dominavimo Toskanoje. Legenda pasakoja, kad po varginan?i? kov?, daugyb?s išlieto kraujo florentie?iai ir sienie?iai sutar?, kaip be kraujo pasidalinti aplinkines žemes. Nutarta, kad tam tikr? dien? iš abiej? miest? vos prašvitus du riteriai išjos vienas prieš kit? ir j? susitikimo vieta bus riba, atskirianti valdas. Signalas išjoti bus gaidžio giedojimas. Kaip sakyta, taip padaryta. Sienie?iai išsirinko graž? balt? gaid?. Florentie?iai išsirinko juod? gaid?. T? vargšel? ?kišo ? tams? sand?liuk? ir laik? beveik nelesindami, nuo ko jis kone paklaiko. Taigi, sutart? dien? florentie?iai ištrauk? gaid? iš sand?liuko, o tas tuoj pat prad?jo baisiausiai giedoti, nors iki aušros dar buvo toli. Riteris nedelsdamas šoko ant žirgo ir nul?k? Sienos link. O sienie?iai ramiai lauk? tinkamo laiko, prieš aušr? atneš? savo balt? gaid? ir tas teisingu laiku, švintant, gražiai sugiedojo. Sienos riteris nedelsdamas šoko ant žirgo ir nul?k?. Ir k? gi… Nujoj?s vos 12 kilometr? už miesto jis apstulbo, sutik?s Florencijos riter?. Taip Florencija laim?jo ir tapo Toskanos valdove. Tiesos d?lei turiu pridurti, kad vistiek jai dar reik?jo nemažai pakariauti ir užimti Sien?, kad priverst? j? paklusti.

Dabar Galo Nero skelbia Chianti Classico šlov?!

Temos