Šv. Pranciškaus vienuolyno lobis

PaskelbÄ—: Algirdas | March 16th, 2011

Vy?io gobelenas Pousada de Săo Francisco

Gobeleno viduryje buvo raitelis. Toks kažkoks labai savas, toks matytas. Visa žirgo ir raitelio poza tokia jau žinoma… na, tiesiog Vytis. Žinoma, visai toks, kaip Vytis. Na, juk panaši? atvaizd? gali b?ti ir kit? šali? heraldikoje. Bet pala… šito raitelio skyde kryžius tai dvigubas! Argi gali b?ti toks kit? šali? heraldikoje?
Taigi nufotografavau t? gobelen? su raiteliu. Radau duomenis, kad tai XVI amžiaus Flandrijos gobelenas. Gr?ž?s ? Lietuv?, kreipiausi ? Valdov? r?m? direktori? Vyd? Dolinsk? ir parodžiau jam nuotraukas. Jis patvirtino mano nujautim?, kad tai tikrai m?s? Vytis. Ekspertai, vos ak? užmet?, pažino Jogailai?i? kryži?.
Džiaugiuosi, kad radau t? gobelen?. Manau, b?t? labai gerai, jei gobelenas gr?žt? ? Lietuv?, ? Valdov? r?mus. Šiandien r?mams sunkios dienos, nes savo interes? ir ambicij? pl?šomi politikai kaip nuprot?j? puola r?mus, ? kuriuos jau sud?ta tiek darbo ir l?š?. D?l savo vienadieni? tiksl? politikai atrodo pasiryž? pražudyti t? darb? ir l?šas. Prisimenu, kaip mano jaunyst?s metais Trak? pilies atstatym? puol? Maskvos valdžia. Jos argumentas buvo tai, kad feodalinei praei?iai atkurti švaistomos l?šos, kurias geriau skirti liaudžiai reikalingesniems dalykams. Lietuviai tada supratome, kad Maskva puola tautos istorin? atmint? ir savast?. Dabar sunku patik?ti, kad Valdov? r?mus puola savi, remdamiesi panašiais argumentais. Ir dar sugalvoja nauj?: atseit, atstatin?ti nereikia, nes n?ra išlikusi? plan? nei br?žini?, tod?l atstatymas neautentiškas. B?k tai Trak? pilies buvo autentiškas. O turime j? ir džiaugiam?s. Gerai, kad šviesioji visuomen?s dalis supranta Valdov? r?m? reikšm? ir gina juos. Tikiu, kad pra?jus šitam tamsiajam laikui, Valdov? r?mus tauta vertins ne mažiau, kaip Trak? pil?, be kurios dabar ne?sivaizduojama Lietuva.
R?m? ekspertai šiuo metu aiškinasi visk? apie Vy?io gobelen? ir galimyb? j? ?sigyti. Ir man ?domu, kada ir kaip jis atsirado šv. Pranciškaus vienuolyne, ir kod?l jis kabo kapitulos sal?je. Tas vienuolynas yra Beja mieste pietin?je Portugalijoje. XIX amžiuje, kai Portugalija tapo respublika, daug vienuolyn? buvo uždaryta ir nacionalizuota. Šis taip pat. O k? daryti su tiek nacionalizuot? vienuolyn?? Iš koki? l?š? išlaikyti pastatus? Valdžia j?, kaip ir kitus, atidav? kareivin?ms, kad nors kiek b?t? priži?rimi. Apie 1950 metus kilo mintis dalyje t? vienuolyn? ?kurti viešbu?ius. Taip šv. Pranciškaus vienuolynas buvo restauruotas, nors ir nebeatrodo visiškai taip pat, kaip buvo. Pvz., bažny?ios neb?ra, o jos erdv? – tai didžiulis holas. Tokie viešbu?iai Portugalijoje vadinasi Pousada.  Jie populiar?s, nes labai jauk?s ir ram?s. Svarbiausi privalumai du. Pirmas – istorin? aplinka. Pastaroji ypa? traukia lankytojus iš Naujojo pasaulio, kur

Cel?

Cel?

tokios aplinkos apskritai n?ra. JAV turistai pasiryž? mok?ti daug už autentišk? pilies, r?m? ar vienuolyno aplink?. Tuo pasinaudodami Italijos aristokratai savo pilyse dabar ?rengin?ja viešbutukus, kuri? numeriai kainuoja jau ir virš dešimt t?kstan?i? eur?. Antras – didel?je erdv?je nedaug gyventoj?. Ir kainos pousadoje ne aukš?iausios. Portugalijoje yra daugiau negu keturiasdešimt pousad? visuose šalies rajonuose. Tai puiki galimyb? pažinti šal?, žvelgiant iš vienuolyn?, r?m? ir pili? su j? istorine atmintim.

Atgal

Vienas atsakymas ÄŻ “Šv. Pranciškaus vienuolyno lobis”

  1. Laimonas parašė:

    Algirdai, ar yra koks nors šios ?domios istorijos t?sinys?

Temos