Vynas ir vyndarys

PaskelbÄ—: Algirdas | January 13th, 2010

Nors Kalifornijoje neberandama aukso, ji turtinga grynuoliais. Vienas iš j? – Robertas Mondavi, garsiausias ir ?takingiausias JAV XX amžiaus vyndarys.

1999 metais Bordo vyno parodoje, kuri laikoma svarbiausia pasaulyje, vien? dien? „Pol Roger“ stende g?riau j? šampan? ir šneku?iavausi. Tik staiga šeimininkai pašoko ir nuskub?jo prie kažkoki? praeinan?i? žmoni?. Pasigirdo linksmi sveikinimo š?ksmai. Po minut?s pri?jo su sve?iais – neaukštu senyvu vyru ir tokia pat neaukšta moterim. Moteris, kaip paprastai, atrod? senesn?. Vyras man pasirod? jau kažkur matytas. Jis išties? rank? ir aš paskub?jau prisistatyti. Jis prisistat? taip pat: „Mondavi“. Buvau kiek apstulb?s. Legendinis Robertas Mondavi, vienas didžiausi? vyno pasaulio žmoni?!

Iki l?žio

Jis gim? Amerikoje, iš Mark?s regiono emigravusi? ital? šeimoje 1913 metais. T?vas dirbo kasyklose, motina – smukl?je. V?liau t?vas nusprend? užsiimti vynuogi? auginimu ir šeima persik?l? ? Lodi rajon?, kuris tuo metu buvo Kalifornijos vyndaryst?s centras. Robertas pad?jo t?vui, mok?si. 17 met? nusprend? b?ti vyndariu. Prad?jo dirbti vynin?je Napos sl?nyje. Baig? universitet?. V?l dirbo. B?damas trisdešimties, prikalbino t?v? nusipirkti garsi? Charles Krug vynin? Napos sl?nyje. Dirbo joje su t?vu ir broliu Piteriu 23 metus. Bet po t?vo mirties prasid?jo kivir?ai su broliu. Kod?l? Gal labiausiai paveik? kelion? ? Europ?. Jis pats aiškino: „Kalifornijoje mes laik?me vyno darym? tiesiog verslu. Europoje garsios chateau laik? j? menu. Kai tai suvokiau, kažkas atsirado manyje giliau, bet dar nesupratau kas… kol vien? dien? su žmona nepapietavome „La Piramide“ restorane, viename iš geriausi? Pranc?zijoje. Maistas ir vynas nuk?l? mus ? kit? pasaul?: taurumo, harmonijos, darnos, grožio… Tai nustebino mane ir kartu ?kv?p?: tai yra tas vynas, kok? aš noriu daryti!“ Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, maistas buvo sau, o vynas sau. Pranc?zijoje Robertas pamat?, kaip stebuklinga, kai vynas ir maistas suderinami. Tas ?sp?dis liko ir pakeit? jo gyvenim?.

Noras daryti ger? vyn? kirtosi su brolio noru nieko nekeisti. „K? ?ia išsigalvoji“, – sak? brolis – „mes gerai parduodame savo vyn?, tai kam keisti, rizikuoti?“ Nesutarimas pasiek? toki? ?tamp?, kad vien? dien? Robertas primuš? brol?. Ital? šeimoje tai baisus skandalas, tod?l motina liep? jam išeiti iš nam?. Jis taip ir padar?. Gav?s savo dal? iš verslo, 1966 metais Robertas Mondavi, b?damas 52 met?, ?k?r? savo vynin?. Nebejaunas buvo, ne. Gerai, kad ilgaamžis, sp?jo padaryti savo. Tam jis dar tur?jo 42 metus. Bet nežinojo to.

Pasiekti pasaulio virš?nes

Užsideg?s id?ja padaryti Kalifornijoje vyn?, tok? ger?, kaip geriausi pasaulyje, ir net geresn?, Mondavi 1966 metais pasistat? vynin? Oakville, Napos sl?nyje. J? statant, buvo siekiama ne tik praktiškumo, bet ir grožio. Vynin?s stilingumu žavimasi dar ir šiandien. ?ia jis dar? savo geriausius vynus. S?n?s Maiklas ir Timas pad?jo jam. O Robertas važin?jo ? Europ? mokytis, ži?r?damas kas daroma gerai ir kas blogai. Daugiausiai dom?josi Bordo, Burgundija ir Luaros sl?niu. Suvokdamas, kad Kalifornijai tiesiog b?tina pagerinti vyn?, jis naudojo naujas technologijas ir sen? patirt?. K? sužinoj?s, negail?damas skleid?, nes jam buvo svarbu, kad ir kiti Kalifornijoje siekt? vyno kokyb?s, nepasitenkint? gero stalo vyno darymu. Jis palaik? draugyst? su daugybe vyndari?. Amerikoje nebuvo kitos tokios iškilios asmenyb?s, kuri tiek reišk? vyno pramonei. Oakville jam pavyko padaryti pasaulinio lygio vynus: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, kur? jis vadino Fume Blanc. Pastarasis, raugintas plieno talpyklose ir brandintas ?žuolin?se, tapo stiliaus pavyzdžiu visiems, bet niekas nepaj?g? padaryti tokio. Jo 1979 met? Cabernet Sauvignon ?k?l? Kalifornij? ? pasaulio vyno žem?lap?, o Napos sl?n? išk?l? ? Bordo lyg?.

Geriausi visada nepig?s. Kad visada tur?ti pinig?, jis prad?jo daryti gerus nebrangius stalo vynus su „Woodbridge“ etikete iš Central Valley vynuogyn?.

Prisimenu, apie 1996 metus „Mineraliniai vandenys“  importavo Mondavi vynus: ir brangiuosius iš Oakville, ir tuos iš Woodbridge. Specializuotoje vyno parduotuv?je Gedimino prospekte jie gul?jo lentynos viršuje. Deja, vartotojas tuo metu dar buvo kitas, ir poreikiai kiti, o Mondavi visai nežinomas Lietuvoje.. Daug laiko pra?jo, kol juos pardav?. O daugiau nebeimportavo tada.

Mondavi taip išgars?jo pasaulyje, kad „Chateau Mouton-Rothschild“ savininkas baronas Philippe de Rothschild pasi?l? jam sukurti bendr? ?mon? ir daryti bendrai vyn? Kalifornijoje. Ta ?mon? – dabar garsi „Opus One“ Napos sl?nyje. Jos vynas – tarptautinio stiliaus vyno pavyzdys. Nuo tada prasid?jo didel?s užsienio investicijos ? Kalifornijos vyno pramon?, atsirado kitos bendros ?mon?s.

Šalia vyno darymo R. Mondavi užsi?m? edukacine veikla. Kalifornijoje, kaip ir Lietuvoje, nebuvo vyno ir maisto derinimo kult?ros. Robertas po t? atmintin? piet? „La Piramide“ tapo karš?iausias tos kult?ros šalininkas ir skatintojas. Kartu su žmona Margrit jis kviet?si garsius pasaulio vir?jus, reng? seminarus, ragavimus, šventes, kuriuose buvo bandomi vyno ir maisto deriniai. Tam jie pastat? Amerikos Vyno, Maisto ir Meno centr?.

Tuo tarpu versle Robertas Mondavi jau siek? toliau. Jis ?m? kurti savo ?mones užsienyje. Pirmoji buvo jo istorin?je t?vyn?je Italijoje. Toskanoje kartu su markizu Frescobaldi ?k?r? bendr? ?mon? ir padar? vyn? Luce. Grapos gamintojas Jacopo Poli iš Trentino pasi?l? padaryti visiems trims grap? Luce, žaliavai panaudojant vynuogi? išspaudas iš Mondavi vynuogyn? Amerikoje. Mondavi, Frescobaldi ir J. Poli sutar?. Ta?iau koj? pakišo Italijos valdžios nutarimas leisti grapai naudoti tik itališk? žaliav?. Vis d?lto Mondavi vardas tos prestižiškiausios grapos etiket?je išliko.

Po Italijos at?jo ?il?s eil?. Kartu su garsiu gamintoju Eduardo Chadwicks ?k?r? bendr? ?mon? „Caliterra“. Tada žvilgsnis nukrypo ? Australij?, kurti bendr? ?mon? su garsia „Rosemount Estate“. Po to ? piet? Pranc?zij?, Langedok?, kurti savo ?mon?. Mondavi k?r? imperij?.

Toliau

AtsakymĹł: 3 ÄŻ “Vynas ir vyndarys”

 1. Kristina parašė:

  A?i?, buvo ?domu. Lauksime nauj? straipsni?.

 2. Vitalis parašė:

  Labas vakaras.
  Straipsnis ?domus, pažintinis. Kadangi nesu profesionalas tai vertinti sunku.
  Prisimenu kad m?s? Prezidentas Valdas Adamkus prieš Lietuvos ir JAV krepšinio
  rungtynes Olimpin?se Žaidyn?se buvo susilažin?s su JAV konsulu kas laim?s rungtynes,
  iš kalifornietiško vyno d?ž?s.Lažybas laim?jo m?s? Prezidentas, kuris laim?tu vynu
  vaišino Lietuvos rinktin? per pri?mim? Prezident?roje.Ar tai buvo tas vynas,nežinau.
  Labai galimas dalykas jog tai buvo tas vynas.

 3. Karolis parašė:

  Labai džiaugiuosi pagaliau susipažin?s su šiuo vyno meno k?r?ju.
  A?i?.

Temos