Kur baigiasi žem?

PaskelbÄ—: Algirdas | November 8th, 2010

Akys regi tik dang? ir vandenyn?, ir negali apr?pti viso vaizdo – jis netelpa m?s? akiplotyje. Jei akys b?t? ne veido priekyje, bet iš šon? – gal tada apr?ptume. Taip norisi… Ir Baltijos negalime apr?pti, bet ?ia visai kitaip. Prie Baltijos stovime neaukštai. ?ia, prie Atlanto, stovime ant 140 metr? aukš?io uolos; matosi ne tik vandenyno plotis, bet ir

Cabo de Roca

Cabo de Roca

tolumas, ir gilumas. Cabo da Roca – tai labiausiai ? vakarus nutol?s Europos taškas, tad ir visos Eurazijos. O yra jis Portugalijoje. Tai nuostabi vieta, kur pajunti neapsakom? gamtos didyb?. Jei gal?tum, pašoktum nuo uolos ir nuskristum virš Atlanto ? m?lyn? dang?. Gal panaš? jausm? išgyveno garsiausias portugal? poetas Luisas de Kamoensas (Camőes), XVI amžiuje paraš?s pakilias eiles apie Cabo de Roca. Kryžiaus formos monumente ?rašytas t? eili? fragmentas:

“ Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa…“
”?ia, kur baigiasi žem? ir prasideda j?ra…”

Ant kalvos dar aukš?iau monumento XVIII a. pastatytas švyturys. Visa kalva apaugusi kaip kilimu tiršta žole, labai ne?prasta mums, nes tai sukulentai. Prieš kelis dešimtme?ius juos pasodino kaip g?les, o jie uždeng? vis? uolos pavirši?, visai nebijodami t?kstan?i? turist? mindymo. Jie suteikia uolai dar daugiau išskirtinumo.

Kiekvienas turistas, aplank?s Cabo de Roca, gali nusipirkti tai patvirtinant? vardin? dokument?, gražesn? ar paprastesn? – pagal kišen?. Ne vienas iš m?s? grup?s j? nusipirko.

Portugalija kasdien pateikdavo mums ?stabi? vaizd? ir stebukl?. Gid? Aleksandra Gav?nien? mok?jo parodyti juos taip, kad kaskart b?davome laimingi ir turtingi ?sp?džiais, pergyvenimais, mintimis.

Degustacija Calem

Degustacija Calem

Man gi r?p?jo parodyti bendrakeleiviams nors kraštel? to turtingo vyno pasaulio, kur? turi Portugalija. Aišku, visi žino apie port arba porto – labiausiai pasaulyje išgars?jus? tos šalies vyn?. Tiek išgars?jus?, kad kai kuriose šalyse m?ginama j? kopijuoti, daryti sav? tokio stiliaus vyn?, vadinam? portveinu. Sovietiniais laikais portvein? buvo daug – nuo puiki? brangi? Krymo portvein? iki masi? pam?gt? pigi?, vadinam? “rašalu”. Tas “rašalas”, padarytas iš pras?iausio vyno, dar paspirituoto, taip sukompromitavo portveino vard?, kad ir dabar ne vienas padorus lietuvis, prisimindamas anuos laikus, niekinamai ži?ri ? porto ar panaš? pasaulyje gars? stiprint? vyn?; madeir?, cheres?, malag? ir pan., nes neišmano skirtumo. Kad bendrakeleiviai tai išmanyt?, lankydamiesi Porto mieste, pagal kurio pavadinim? vadinasi ir vynas, mes nuvykome degustuoti porto ? Calem vynin?. Prieš tai papasakojau visk?, k? reikia žinoti apie porto. Vynin?je mums papasakojo, kad porto gimsta ne Porto mieste, bet kalnuose prie Douro up?s. ? Port? vynas nuo senov?s buvo gabenamas statin?se barkomis upe žemyn. Vyno pirkli? sand?liai pastatyti prie pat up?s. ? tuos sand?lius vynas ir patekdavo. ?ia su juo atlikdavo visas reikalingas operacijas. Kadangi porto stili? daug, tai ir operacij? daug. Tas Porto rajonas, kuriame stovi vyno sand?liai, vadinasi Vila Nova de Gaia. Šiandien kalnuose

Barka Douro up?je

nutiesti patog?s keliai ir vynas gabenamas ne barkomis, o automobiliais. Kelios barkos su statin?mis pl?duriuoja up?je, primindamos anuos sunkius romantiškus laikus. Calem mums paaiškino ir kod?l vynas stiprinamas spiritu. Taip daroma tam, kad nat?ralus vynuogi? cukrus r?gimo metu nevirstu alkoholiu ir nepranykt?. Mat, porto, išskyrus maž? dal? baltojo, yra saldus vynas, reikia išsaugoti jame nat?ral? saldum?. Klausydamiesi paskait?l?s, turistai ?tvirtino tas žinias, kurias jau buvo gav? iš man?s, o ragaudami skirtingus porto, pajuto vyno sud?tingum?, taurum? ir vert?. Ne vienas nusipirko geresn? butel? savo r?siui ar lauktuv?ms.

Kit? dien? iš aukš?iausio Portugalijoje Clerigos bažny?ios bokšto ma?iau, kaip juod? d?m? debesis apgaub? pramonin? Vila Nova de Gaia rajon?. A?i? dievui, vyno sand?liai nenukent?jo. Gaisras buvo greit užgesintas.

Toliau

Temos