Luara neapvyl?

PaskelbÄ—: Algirdas | June 8th, 2010

(Apie Novaturo kelion? „Luaros sl?nis – Pranc?zijos sodas“ su vyno žinovu)

Kai iš Paryžiaus išvažiavome ? Orlean?, at?jo pats tinkamiausias laikas pasakoti turistams apie Luaros vynus. Netoli nuo Orleano, kur up? pakrypsta ? vakarus ir t?siasi apie 402 kilometrus iki vandenyno, prasideda pagrindiniai Luaros sl?nio vynuogynai, užimantys 70 000 hektar? plot?. Tod?l iš vis? šalies vyno rajon? Luara turi didžiausi? vyno stili? ?vairov?. Krašto vynai dažnai vadinasi Vin de Pays du Jardin de la France, nes Luaros sl?n? m?gstama vadinti Pranc?zijos sodu.

Loire zemelap._resize

Luaros sl?nis ? vakarus nuo Orleano dalijasi ? 3 rajonus iš ryt? ? vakarus: Touraine, Anjou/Saumur, Pays Nantais. ? pietus nuo Orleano yra Centrinis masyvas. Šiame rajone vynuogyn? mažiau. J? sudaro septyni AOC: Sancerre, Pouilly-Fume, Pouilly-sur-Loire, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy, Coteaux du Giennois. Masyvas yra toliausiai nuo Atlanto, tod?l vandenyno ?taka mažesn?, klimatas pusiau žemyninis. Dirvožemis sud?tingas. Prieš 70 mln. met? pasitrauk?s vandenynas paliko daug ?vairi? nuos?dini? uolien?, j? tarpe kalkakmen?, sm?l?, titnag?, mergel?. Vynuogynai užima 3 300 ha. Auginamos beveik vien tik Sauvignon Blanc ir Pinot Noir veisl?s. Baltasis Sancerre yra garsiausias iš Centrinio masyvo ir iš viso Luaros sl?nio AOC. Gerai vertinamas ir baltasis Pouilly-Fume.

Mes važiuojame ? Chambord pil? Turen?je, tod?l Sancerre vynuogyn? nematysime. Liks kitam kartui. Prie didingos pilies ?rengtas Luaros sl?nio vyno rajon? žem?lapis turistui labai aiškiai parodo situacij?. Krautuv?l?se parduodami aplinkini? rajon? vynai ir maisto produktai. ?kininkas turi krautuv?l?, kurioje parduoda savo gamybos vietinius m?sos gaminius les rilettes de Tours, l‘agneau de Touraine ir garsiuosius rajono s?rius iš ožkos pieno crottin de Chavignol, Sainte Maure de Touraine, Valencay. Mums atrodo, kad tai nepig?s gard?siai, bet gal taip ir turi b?ti. Iš vyn? daugiausiai Cheverny ir Valencay, jie pigesni, bet yra ir Vouvray bei Montlouis-sur-Loire saldieji, dvigubai brangesni. Vouvray dar yra ir sauso bei putojan?io. Visi jie geri.

Atvykstame ? Amboise miestel? lankyti karališkosios pilies ir Leonardo da Vin?io paskutin?s prieb?gos – Clos Luce pilait?s. Šis rajonas tai Touraine Amboise A.O.C. Jis negars?ja aukštos klas?s vynais, bet ger? yra, kod?l ne. Tuo ?sitikiname, pavakary persik?l? ? kit? Luaros krant?, nor?dami aplankyti vyno ?mon? „Domaine Dutertre“ ir paragauti jos vynus. Mus pasitinka marketingo vadov? madam Violeta. Ji parodo vynuogi? spaudimo aparat?, vyno rauginimo

Violeta aiškina „Dutertre Cremant“ paslaptis

talpas, brandinimo r?sius, išpilstymo linij?, paaiškina, kaip gaminamas populiarus putojantis Cremant. R?siai ?sp?dingi, nes iškirsti kalkamenyje giliame požemyje. Vynui ?ia gera b?ti. Turistams viskas ?domu. Daugelis pirm? kart? vyno ?mon?je, tod?l užduoda daug klausim?.

Degustacijai pakylame ? virš?. Jaukioje sal?je prie židinio ragaujame balt?, rožin? ir raudon?, saus? ir sald? vyn?. Parodau, kaip degustuojamas vynas, aptariame jo savybes, tad pabaigoje visi pasijunta daug daugiau išmanantys, bemaž ekspertai. Nusiperka patikusi? vyn? sau gerti kelion?je ir lauktuv?ms. ?pas puikus, net ir vienintelis skeptikas gyvai šneka ir šypsosi. Išties, „Domaine Dutertre“ vynai tinkami. Juos pasteb?jau ne vienoje parduotuv?je.

Kit? dien? traukiame toliau ? vakarus, ? Chenonceaux ir Vilandry pilis. Jas aplank? važiuojame pro Chinon miest?, kur daromas geras raudonas Chinon. O tada ?važiuojame ? Anjou rajon? ? rytus nuo Angers miesto. Daugiausiai ?ia daroma rožinio vyno Rose d‘Anjou, mažiausiai raudonojo Saumur. Baltasis vynas Saumur daromas tik sausas iš Chenin Blanc veisl?s. Daromi ir putojantys vynai Saumur brut ir Cremant de Loire.

Anai ir Marekui Zakrevskiams degustacija patinka

Anai ir Marekui Zakrevskiams degustacija patinka

Coteaux de l‘Aubance ir Anjou Coteaux de la Loire vietov?se daromi sald?s vynai. Coteaux du Layon daromas elegantiškas saldus vynas. Quarts-de-Chaume ir Bonnezeaux – likerinis desertinis su ryškiu minerališkumu, ilgaamžis.
Gaila, mums n?ra kada ragauti tuos vynus, nes turime pasiekti Nanto miest? nakvynei. Tad ?važiuojame ? paskutin? Luaros sl?nio vyno rajon? Pays Nantais. Jis ar?iausiai Atlanto vandenyno, aplink Nanto miest?. Iš tikr?j?, tai Pays Muscadet, kadangi n?ra vyn? ?vairov?s – visur daromas tik lengvas baltas labai sausas, minerališkas kasdieninio vartojimo vynas Muscadet Melon de Bourgogne veisl?s. Jis gali b?ti, kaip ir božol?, parduodamas kaip jaunas vynas lapkri?io tre?i? ketvirtadien?. Išskirtinas Muscadet-sur-lie vynas, laikomas per žiem? ant nuos?d?. Jis vaisiškesnis ir brangesnis.

Moliusk? valgymas Cancales

Moliusk? valgymas Cancales

Mes j? paragavome v?liau Cancales, kur valg?me šviežias austres ir moliuskus, užgerdami šiuo vynu. Buvome sužav?ti, kaip gerai jis dera su valgiu. Juom ir atsisveikinome su Luaros sl?niu, bet ne su sl?nio vynais. Visur, kur dar važin?jome šiaurin?je Pranc?zijoje, j? rasdavome supermarketuose ir apsir?pindavome, atmindami, kad Lietuvoje ši? vyn? tikrai nedaug. Na, ir kaina kita.

M?s? kelion?je labai gera pagalbinink? buvo gid? Algimanta Dyburien?. D?l jos žini?, darbštumo ir r?pestingumo visi ja buvo labai patenkinti. O man ji pad?jo organizuoti degustacij? „Dutertre“. Kiek teko gird?ti, ne visi gidai nori organizuoti degustacijas net ir vyno šalyse.

Kai Paryžiuje visi prisipirkome vyno ir netur?jome kur j? pasid?ti ekskursijos ? Eifelio bokšt? metu, Algimanta pasiliko

Gid? Algimanta Dyburien? ir per li?t? kartu

su manim saugoti j? tiesiog skvere ir linksmai iškent? li?t?.

Temos