Elzaso vynas visada išskirtinis

PaskelbÄ—: Algirdas | March 21st, 2010

Jaukiame japon? restorane „Labuki“ Didžiojoje gatv?je Vilniuje „Eugesta“ parod? savo vynus iš Elzaso. Tai „Domaines Schlumberger’“ vynai iš pietinio Elzaso Guebwiller miestelio. J? valdo Schlumberger šeimos šeštoji ir septintoji kartos. Visoje vyno literat?roje šis gamintojas minimas kartu su garsiausiomis Elzaso vyno ?mon?mis „Hugel“, „Zind-Humbrecht“, „Trimbach“. ?mon? turi 140 hektar? vynuogyn? Vog?z? kaln? šlaituose. Vynuogynai ?ia auga jau du t?kstantme?ius. Apdirbti juos nelengva, nes statumas kai kur yra net 50°. Tod?l šlaituose ?rengtos terasos, kuri? šonai sum?ryti iš akmens blok? pagal senov?s rom?n? technologij?, be cemento. Užtat vynmedžiai gali augti apylyg?je terasoje. Tokiuose sta?iuose šlaituose teras? daugyb?. M?rininkai visus metus stebi sien? b?kl?.

Mechanizuoti darb? sta?iuose šlaituose n?ra kaip. ?mon? laiko penkis Comtois veisl?s arklius, kuriuos naudoja arimui ir kitiems darbams. Arkli? m?šlas panaudojamas tr?šoms, nes ?mon? taiko ekologišk? ir biodinamišk? ?kininkavim?. Arimas su pl?gais gerina skurd? sm?lio ir sm?lio-molio dirvožem?. Kadangi vynuogyn? istorija ?ia tokia sena, tai žem? pilnai ištirta, ir gerai žinoma kuriame sklype kuri veisl? tinkamiausia.

Arklys „Schlumberger“ vynuogyne

Keturi sklypai – Spiegel, Saering, Kessler, Kitterle – turi grand cru kategorij?. Iš j? gaunama geriausia, k? duoda žem?, klimatas ir vynmedis. Tai pavyksta ne kiekvienais metais. Vynas gali b?ti daromas iš ne jaunesni? kaip 10 met? vynmedži?.

Restorane „Labuki“ vynus pristat? ?mon?s pardavim? direktorius Jean-Marie Winter. Tose pareigose jis dirba 35 metus, tad puikiai paž?sta savo vynus, žino kas darosi vynuogyne ir r?syje. Jis sak?, jog pasaulio rinkose b?na, kad vartotojai supainioja sausus Elzaso vynus su saldžiais Vokietijos vynais. Kaip jis sak?, per 140 met? penkis kartus keit?si Elzaso priklausomyb? Vokietijai ir Pranc?zijai. Nuo Pirmojo pasaulinio karo regionas priklauso Pranc?zijai. Jis teig?, kad gyventojai iš vokie?i? per?m? tikslum?, o iš pranc?z? k?rybiškum?, tod?l visk? daro labai gerai, vadinasi, ir vyn?.

Po tokios ?žangos p. Winter pristat? vynus. ?mon? turi tris vyno linijas: standartinius vynus Les Princes Abbes, kuriuos jis vadino klasikiniais, aukš?iausios kategorijos grand cru vynus ir retus, tik geriausiojo derliaus met? v?lyvojo skynimo vynus Vendanges Tardives bei Selections de Grains Nobles. Vyno gamybai iš keturi? tauri?j? Elzaso vynuogi? naudojamos trys: Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer. Paragauti pasi?lyta penki vynai, užkandant japoniškais valgiais.

Kad geriau pajustume abiej? linij? skirtumus, klasikiniai ir gran cru rislingai buvo patiekti pora:

Riesling les Princes Abbes 2007

Riesling Grand Cru Kitterle 2005

Pirm?j? vyn? Jean-Marie apib?dino kaip vaisišk?, gaiviai r?gštok?, minerališk?. Antr?j? – kaip labai koncentruot?. Kitterle dirvožemis sm?linis ant smiltainio ir vulkanin?s uolienos podirvio. Šaknys per sm?l? apie 6 metrus prasiskverbia iki uolienos ir paima iš jos daug mineral?. Jo žodžiais, šitam 2005 met? derliaus vynui šiandien dar tik vaikyst?, jam reikia dar ilgai br?sti, kol pasirodys visame gražume. Iš ties?, jis jau dabar tauresnis ir solidesnis už pirm?j?, daug sausesnis. Grand cru vynas patiektas ne tam, kad paniekint? pirm?j? vyn?, bet tam, kad parodyt? j? prigimtinius skirtumus ir evoliucijos potencij?. Nesu saus?j? risling? m?g?jas, nes j? paskirtis – vartoti tik su valgiu. Man atrodo, kad su japoniškais gana neutraliais valgiais rislingai n?ra tinkamiausi.

Tada patiek? Pinot Gris les Princes Abbes 2007.

Jean-Marie j? ?vertino kaip aromatingesn? už risling?, apvalesn?, nes ne toks sausas, ir r?gštumas iš pradži? mažiau jau?iasi, tik v?liau stipriau. Jis pasteb?jo, kad ši? veisl? auginti sunkiau, negu Riesling. Man su valgiu jis der?jo ne k? geriau negu rislingas.

Schlumberger etiketeO tada at?jo Gewürztraminer les Princes Abbes 2006

Jean-Marie leido sau pajuokauti, kad su tuo vynu daugum? dam? galima nupirkti.

Pavadinimas veisl?s es?s kil?s nuo šiaurin?s Italijos miestelio Traminer pavadinimo, tik Elzase atsirado priešd?lis Gewürz, reiškiantis „prieskoniai“. Tuo pabr?žiama prieskoni? poj?tis vyno skonyje. Užtat gerai tink?s su azijietiškais aštriais valgiais, nes salsvumas švelnina, bet es? taip pat gerai tink?s su m?lynais s?riais, pvz. Stilton. Na, Stilton „Labuki“ restorane netur?jome, bet kad labai gerai tinka su japoniškais valgiais, ?sitikinau. Prisimenu, kaip kažkada steb?jausi, kad Elzase t? balt? vyn? vartoja su dešrel?mis ir troškintais kop?stais, bet paband?s nebesisteb?jau. Tad vartojimo skal? plati.

Šio vyno aromatas malonus li?io vaisiaus ir stiprus. Skonyje yra salsvumo ir prieskoni?, bet su valgiu salsvumas pranyksta, šiek tiek jau?iasi r?gštumo, o prieskoniai atsiranda kaip tik vietoje.

Paskutinis ragaujamas vynas Pinot Gris Grand Cru Kitterle 2006.

Jo šviesiai auksin? spalva patraukia, aromatas svarus ir atsiskleidžia l?tai. Skonis labai svarus, malonus, kiek pernokusi? vaisi?. Prie m?s? stalo ne vienas aš nutariau, kad visi penki vynai tikrai geri su savitais skoniais, bet geriausias paskutinis.

Temos